รางวัลโล่เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
กระทรวงมหาดไทย

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
กระทรวงต่างประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงมหาดไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

อธิบดีกรมยุโรป
กระทรวงต่างประเทศ

 เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
กระทรวงต่างประเทศ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงต่างประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
กระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี
กระทรวงมหาดไทย

อธิบดีกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กระทรวงต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ( 1993 )จำกัด

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
กระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

Scroll to Top