คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย 

นายปสันน์ เทพรัตน์ อุปนายกสมาคม
อุปนายกสมาคม

นายปสันน์ เทพรัตน์

นายวิสิษฐ์ พวงเพชร อุปนายกสมาคม.
อุปนายกสมาคม

นายวิสิษฐ์ พวงเพชร

นายชาญนะ เอี่ยมแสง อุปนายกสมาคม
อุปนายกสมาคม

นายชาญนะ เอี่ยมแสง

นายจิรายุ นันท์ธราธร อุปนายกสมาคม
อุปนายกสมาคม

นายจิรายุ นันท์ธราธร

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
อุปนายกสมาคม

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมและเลขาธิการ
อุปนายกสมาคมและเลขาธิการฯ

นายขจิต ชัชวานิชย์

นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร
กรรมการ

นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร

นางศรัญญา พุทธารี กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก

นางศรัญญา พุทธารี

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
กรรมการ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

นายธัชกร หัตถาธยากูร
กรรมการ

นายธัชกร หัตถาธยากูร

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
กรรมการ

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์

นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ กรรมการ
กรรมการ

ดร.จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ กรรมการ
กรรมการ

นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ

นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ กรรมการ
กรรมการ

นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
กรรมการ

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล

นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล กรรมการ
กรรมการ

นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล

นายชนะ ผาสุกสกุล กรรมการ
กรรมการ

นายชนะ ผาสุกสกุล

ดร.เภา บุญเยี่ยม
เลขาธิการสมาคม

ดร.เภา บุญเยี่ยม

นายศรีธรรม ราชแก้ว
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

นายศรีธรรม ราชแก้ว

นางสาวชัชณารัช จันทนะ กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวชัชณารัช จันทนะ

นางวโรชา ชาครศิริ
กรรมการ และ ผู้จัดการสมาคม

นางวโรชา ชาครศิริ

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช กรรมการ
กรรมการ

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

นายดงพล รุจิธรรมธัช
กรรมการ

นายดงพล รุจิธรรมธัช

ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ
กรรมการ

ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ

นายพิพล กระบวนรัตน์
กรรมการ

นายพิพล กระบวนรัตน์

นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ กรรมการ
กรรมการ

นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ

นางสาวมธินี นิชรัตน์
กรรมการ

นางสาวมธินี นิชรัตน์

นางสาวสมใจ ทองงาม
กรรมการ

นางสาวสมใจ ทองงาม

คณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์ 2564
คณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์ 2564