คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน

นายกสมาคมฯ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

อุปนายกสมาคม

นายปสันน์ เทพรักษ์

อุปนายกสมาคม
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางณัฎฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร

อุปนายกสมาคมและเหรัญญิก

นางศรัญญา พุทธารี

อุปนายกสมาคม

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

อุปนายกสมาคม

นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

อุปนายกสมาคม

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์

อุปนายกสมาคมและฝ่ายจัดหารายได้

ดร.จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

อุปนายกสมาคม

นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ

อุปนายกสมาคม ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

นายศุภมิตร ชิณศรี

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
อุปนายกสมาคมและฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

กรรมการ

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา

กรรมการ

นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ

กรรมการ

พ.ต.อ.วันชัย ซาวรัมย์

กรรมการ

ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ

กรรมการ

นายบัญชา เชาวรินทร์

กรรมการ

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี

กรรมการ

นายวรญาณ บุญณราช

นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล กรรมการ
กรรมการ

นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล

กรรมการ

นายอนันต์ นาคนิยม

กรรมการ

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล

กรรมการ

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์

นายชนะ ผาสุกสกุล กรรมการ
กรรมการ

นายชนะ ผาสุกสกุล

กรรมการ

นางวโรชา ชาครศิริ

กรรมการและนายทะเบียน

นายพิสิษฐ์ พินิจโชติภัทร์

กรรมการ

ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ

กรรมการ

รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

กรรมการและเลขาธิการสมาคม

ดร.เภา บุญเยี่ยม

นายพิพล กระบวนรัตน์
กรรมการและผู้จัดการ

นายพิพล กระบวนรัตน์

กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ

Scroll to Top