คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน

นายกสมาคมฯ

นายขจิต ชัชวานิชย์

อุปนายกสมาคม

นายปสันน์ เทพรักษ์

อุปนายกสมาคม

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

อุปนายกสมาคม

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์

อุปนายกสมาคม
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

อุปนายกสมาคมและฝ่ายจัดหารายได้

นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
อุปนายกสมาคมและฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

กรรมการและเหรัญญิก

นางศรัญญา พุทธารี

กรรมการและเลขาธิการสมาคม

ดร.เภา บุญเยี่ยม

นายพิพล กระบวนรัตน์
กรรมการและผู้จัดการ

นายพิพล กระบวนรัตน์

กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ

กรรมการ

นายเฑวิณฑร์ สมงาม

กรรมการ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

กรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

กรรมการ

นายศุภมิตร ชิณศรี

กรรมการ

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี

กรรมการ

นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ

นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล กรรมการ
กรรมการ

นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล

กรรมการ

นางสาวสุนัญญา ศรีน้อยขาว

กรรมการ

ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ

นายชนะ ผาสุกสกุล กรรมการ
กรรมการ

นายชนะ ผาสุกสกุล

กรรมการ

นางวโรชา ชาครศิริ

กรรมการ

นายพิสิษฐ์ พินิจโชติภัทร์

กรรมการ

นางพรพรรษา พันธุ์พิทยุตม์

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์

กรรมการ

รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

กรรมการและนายทะเบียน

นายศิริพงศ์ อริยสุนทร

กรรมการ

ดร.นาอีม แลนิ

กรรมการ

นางสาวสมใจ ทองงาม

Scroll to Top