สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามข้อบังคับของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2511 ระบุชื่อว่า “สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ร.ม.ธ.) หรือ Political Science Association of Thammasat University under The Royal Patronage (POSA TU)”

สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีขึ้นไปในคณะรัฐศาสตร์ หรือเคยเป็นนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ได้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาไปแล้ว
  • ผู้เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือผู้ที่คณะกรรมการโดยเสียงข้างมากได้พิจารณาเห็นสมควรเชิญมา  เป็นสมาชิก
 3. สมาชิกสมทบ ได้แก่นักศึกษาปัจจุบันของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนใจในกิจการของสมาคมฯ ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

นโยบายของสมาคมฯ มีดังนี้

 1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก
 2. ยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะรัฐศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 3. สนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. ร่วมมือกับคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
 5. ช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคมฯและครอบครัว ตลอดจนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 6. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่าง ๆ
 7. จัดกิจกรรมสามัคคี พี่-น้องสิงห์แดงรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชน “สิงห์แดง” ให้มีความเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียว และยั่งยืน
 8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด