ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สิงห์แดง - กรมการปกครอง

ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี

01.นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

02.นาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ]
นายอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร

04.นาย ธีระ พรชูตรง สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

07.นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ สิงห์แดง 42 [ พศ 2533 ] นายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

08.นาย ณรงค์ เทพเสนา สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดตราด

09.นาย เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม

11.นาย ดรณ์ สมิตะเกษตริน สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี

17.นาย ชูศักดิ์ ราชบุรี สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

25.นาย อาวุธ วิเชียรฉาย สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสมุทสาคร

26.นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ สิงห์แดง 37 [ พศ 2528 ] นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว

33.นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

34.นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม สิงห์แดง 34 [ พศ 2525 ] นายอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

35.นาง ภัทราวดี สุทธิธนกูล สิงห์แดง 33 [ พศ 2524 ] นายอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

36.นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง จํานวน ๓๙ ราย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial

พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ข่าวสารสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดี กับ พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมถ์ ขอแสดงความยินดี กับ พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สิงห์แดงรุ่น38 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Read More →
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 2564

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล โล่เกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 1. นายอนุชา นาคาศัย EPA14 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายประภัตร โพธสุธน EPA10 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 3. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ สิงห์แดง 54 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม.  …

Read More →
ผู้อำนวยการระดับสูง
ข่าวสารสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสิงห์แดงสายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้าราชการ ให้ดำรงแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสิงห์แดงสายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้าราชการ ให้ดำรงแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1216/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1.นาย วิทยา สันติกุล สิงห์แดง 37 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก …

Read More →
คู่มือวัคซีนฉบับประชาชน
ข่าวสารสิงห์แดง

คู่มือวัคซีนฉบับประชาชนที่คุณหมอแนะนำให้อ่าน

คู่มือ วัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. โดยสามารถชมได้ทั้งอ่านบนหน้าเว็บไซต์ และดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ไว้อ่านบนคอมหรือบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตได้ ซึ่งการที่ได้ออกวัคซีนสู้โควิดนี้ได้อธิบายเหตุผลว่า ทำไมคุณหมออยากให้ทุกคนได้อ่าน และอยากให้ฉีดวัคซีนโควิดกัน

Read More →
ผู้ว่ากาฬสินธฺุ์
ข่าวสารสิงห์แดง

สิงห์สัญจรพามาพบปะผู้ว่าสิงห์แดง 34 พี่ตุ๊ ทรงพล ใจกริ่ม พ่อเมืองกาฬสินธุ์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สิงห์สัญจรพามาพบปะผู้ว่าสิงห์แดง 34 พี่ตุ๊ ทรงพล ใจกริ่ม พ่อเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช …

Read More →
กิจกรรมสิงห์แดง

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกันเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่การงานตามสายงานด้านต่างๆพร้อมทั้งมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากสังคม ( โดยคาดการณ์ว่าจะมีการกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ) ขอเชิญชวนให้พี่น้องสิงห์แดง ผู้ประสานงานรุ่น ผู้แทนรุ่น ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์โดยติดต่อขอแบบฟอร์มอีเมล์มาที่สมาคมรัฐศาสตร์ posa.tu2492@gmail.com หรือ …

Read More →
Scroll to Top