ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สิงห์แดง - กรมการปกครอง

ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี

01.นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

02.นาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ]
นายอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร

04.นาย ธีระ พรชูตรง สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

07.นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ สิงห์แดง 42 [ พศ 2533 ] นายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

08.นาย ณรงค์ เทพเสนา สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดตราด

09.นาย เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม

11.นาย ดรณ์ สมิตะเกษตริน สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี

17.นาย ชูศักดิ์ ราชบุรี สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

25.นาย อาวุธ วิเชียรฉาย สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสมุทสาคร

26.นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ สิงห์แดง 37 [ พศ 2528 ] นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว

33.นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

34.นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม สิงห์แดง 34 [ พศ 2525 ] นายอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

35.นาง ภัทราวดี สุทธิธนกูล สิงห์แดง 33 [ พศ 2524 ] นายอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

36.นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง จํานวน ๓๙ ราย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial

ข่าวสารสิงห์แดง

พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ อนันต์ อนันตกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์อนันต์ อนันตกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยพี่อนันต์ อนันตกูล สิงห์แดงรุ่น2 ร่วมด้วย ท่านอธิการบดี เกศิณี วิฑูรชาติ รองอธิการบดี รักษาการคณบดี คณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวช พี่น้องสิงห์แดงอาวุโส …

Read More →
73 ปี คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ข่าวสารสิงห์แดง

14 มิถุนายน 2565 ครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine 14 มิถุนายน 2565 วันสถาปนาครบรอบ73ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปสันน์ เทพรักษ์อุปนายกสมาคม และกรรมการสมาคมฯ ร่วมงาน ณ ห้อง ร 103 ศ.ทวี แรงขำ

Read More →
ข่าวสารสิงห์แดง

ทอดผ้าป่าและถวายผ้าไตร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine วันที่ 4 มิถุนายน 2565สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 88 รูป และทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดกรรมฐานจำนวน 56 วัดสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานการทอดผ้าป่าจำนวน 56 กอง โดยพี่ติ๋ม วรรณวิไล พรหมลักขโน อดีตรอง ผู้ว่า กทม และ อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Read More →
ข่าวสารสิงห์แดง

พี่น้องสิงห์แดงศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสิงห์แดงศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 “

Read More →
มอบ ATK ให้คณะรัฐศาสตร์
ข่าวสารสิงห์แดง

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ มอบ ATK 2,000 ชุด แก่ คณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine นายปสันน์ เทพรัตน์ อุปนายกฯ เป็นผู้แทน นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์ มอบ ATK 2,000 ชุด แก่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระดับบัณฑิตปริญญาตรี …

Read More →
นายกสมาคม​รัฐประศาสน​ศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ ในอีกวาระหนึ่งสมัย
ข่าวสารสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดี กับ นายกสมาคม​รัฐประศาสน​ศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ ในอีกวาระหนึ่งสมัย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More →
Scroll to Top