ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สิงห์แดง - กรมการปกครอง

ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี

01.นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

02.นาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ]
นายอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร

04.นาย ธีระ พรชูตรง สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

07.นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ สิงห์แดง 42 [ พศ 2533 ] นายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

08.นาย ณรงค์ เทพเสนา สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดตราด

09.นาย เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม

11.นาย ดรณ์ สมิตะเกษตริน สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี

17.นาย ชูศักดิ์ ราชบุรี สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

25.นาย อาวุธ วิเชียรฉาย สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสมุทสาคร

26.นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ สิงห์แดง 37 [ พศ 2528 ] นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว

33.นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

34.นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม สิงห์แดง 34 [ พศ 2525 ] นายอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

35.นาง ภัทราวดี สุทธิธนกูล สิงห์แดง 33 [ พศ 2524 ] นายอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

36.นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง จํานวน ๓๙ ราย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial

สิงห์แดง - กรมการปกครอง
กิจกรรมสิงห์แดง


ขอแสดงความยินดีกับสิงห์แดง กรมการปกครอง ที่ได้รับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง

04/11/2020
No Comments

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรามศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial กิจกรรมสิงห์แดง “ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72” 24/10/2020 No Comments สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ สิงห์แดงรุ่น 72 …


Read More →


กิจกรรมสิงห์แดง


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต,มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน

24/10/2020
No Comments

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรามศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial กิจกรรมสิงห์แดง “ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72” 24/10/2020 No Comments สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ สิงห์แดงรุ่น 72 …


Read More →

สิงห์แดง 72
กิจกรรมสิงห์แดง


“ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72”

21/10/2020
No Comments

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ สิงห์แดงรุ่น 72 “ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72” วันที่ 17 ตุลาคม 2563 สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ “ สิงห์แดงสัมพันธ์ “ รับน้องใหม่รุ่น 72 ที่ บร.4 ธรรมศาสตร์ รังสิต และร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆที่ร้าน Sweet …


Read More →

สิงห์แดง 35
กิจกรรมสิงห์แดง


สิงห์แดง 35 บริจาคเงิน 166,000 บาท ให้ รพ ห้วยกระเจา และ 60,400 บาท ให้วัดป่าบัวแก้ว

30/09/2020
No Comments

สิงห์แดง 35 ร่วมทำบุญที่กาญจนบุรี กลุ่มสิงห์แดง รุ่น 35 นำโดย นายธีรพล ศรีกลับ อดีต ประธาน กนศร ปี 2530-2531 ได้นำคณะทอดผ้าป่าประจำปีของสิงห์แดง 35  ไปร่วมทำบุญที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยวันสุดท้ายวันอาทิตย์ มอบเงินจากการรวบรวมผ้าป่า สิงห์ 35 ให้ ผอ รพ ห้วยกระเจา …


Read More →

ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์
กิจกรรมสิงห์แดง


สมาคมรัฐศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่คณะรัฐศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์ เพื่อทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม

27/09/2020
No Comments

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมให้ทุนสนับสนุนน้องๆนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมให้ทุนสนับสนุนน้องๆนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Read More →

เยี่ยมเยียนพี่วิโรจน์ สิงห์แดง 25
กิจกรรมสิงห์แดง


เยี่ยมเยียนพี่วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์แดงรุ่น25

25/09/2020
No Comments

เนื่องในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์แดงรุ่น25 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานที่รับรู้ทัศนคติในการรับราชการจนเกษียณแล้วยังได้รับโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในวัย 64 ลองติดตามกันครับ https://www.posatu.com/wp-content/uploads/2020/09/PViroj.m4v


Read More →

Scroll to Top