ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สิงห์แดง - กรมการปกครอง

ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี

01.นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

02.นาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ]
นายอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร

04.นาย ธีระ พรชูตรง สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

07.นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ สิงห์แดง 42 [ พศ 2533 ] นายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

08.นาย ณรงค์ เทพเสนา สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดตราด

09.นาย เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม

11.นาย ดรณ์ สมิตะเกษตริน สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี

17.นาย ชูศักดิ์ ราชบุรี สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

25.นาย อาวุธ วิเชียรฉาย สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสมุทสาคร

26.นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ สิงห์แดง 37 [ พศ 2528 ] นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว

33.นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

34.นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม สิงห์แดง 34 [ พศ 2525 ] นายอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

35.นาง ภัทราวดี สุทธิธนกูล สิงห์แดง 33 [ พศ 2524 ] นายอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

36.นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง จํานวน ๓๙ ราย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial

ผู้ว่ากาฬสินธฺุ์
ข่าวสารสิงห์แดง

สิงห์สัญจรพามาพบปะผู้ว่าสิงห์แดง 34 พี่ตุ๊ ทรงพล ใจกริ่ม พ่อเมืองกาฬสินธุ์

FacebookTwitterLine สิงห์สัญจรพามาพบปะผู้ว่าสิงห์แดง 34 พี่ตุ๊ ทรงพล ใจกริ่ม พ่อเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า …

Read More →
กิจกรรมสิงห์แดง

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกันเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

FacebookTwitterLine คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่การงานตามสายงานด้านต่างๆพร้อมทั้งมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากสังคม ( โดยคาดการณ์ว่าจะมีการกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ) ขอเชิญชวนให้พี่น้องสิงห์แดง ผู้ประสานงานรุ่น ผู้แทนรุ่น ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์โดยติดต่อขอแบบฟอร์มอีเมล์มาที่สมาคมรัฐศาสตร์ posa.tu2492@gmail.com หรือ ติดต่อโทร 087 1096170 …

Read More →
สิงห์แดง - กรมการปกครอง
กิจกรรมสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

FacebookTwitterLine ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี 01.นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 02.นาย …

Read More →
กิจกรรมสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต,มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน

FacebookTwitterLine ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรามศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตทุกท่าน ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial กิจกรรมสิงห์แดง “ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72” 24/10/2020 No Comments สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ สิงห์แดงรุ่น …

Read More →
สิงห์แดง 72
กิจกรรมสิงห์แดง

“ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72”

FacebookTwitterLine สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ สิงห์แดงรุ่น 72 “ งานบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่สิงห์แดงรุ่น 72” วันที่ 17 ตุลาคม 2563 สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และพี่น้องสิงห์แดงร่วมงานรับน้องบายศรีสู่ขวัญ “ สิงห์แดงสัมพันธ์ “ รับน้องใหม่รุ่น 72 ที่ บร.4 ธรรมศาสตร์ รังสิต และร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆที่ร้าน …

Read More →
สิงห์แดง 35
กิจกรรมสิงห์แดง

สิงห์แดง 35 บริจาคเงิน 166,000 บาท ให้ รพ ห้วยกระเจา และ 60,400 บาท ให้วัดป่าบัวแก้ว

FacebookTwitterLine สิงห์แดง 35 ร่วมทำบุญที่กาญจนบุรี กลุ่มสิงห์แดง รุ่น 35 นำโดย นายธีรพล ศรีกลับ อดีต ประธาน กนศร ปี 2530-2531 ได้นำคณะทอดผ้าป่าประจำปีของสิงห์แดง 35  ไปร่วมทำบุญที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยวันสุดท้ายวันอาทิตย์ มอบเงินจากการรวบรวมผ้าป่า สิงห์ 35 ให้ ผอ รพ …

Read More →
Scroll to Top