ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สิงห์แดง - กรมการปกครอง

ขอแสดงความยินดี กับ สิงห์แดง ที่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี

01.นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

02.นาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ]
นายอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร

04.นาย ธีระ พรชูตรง สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

07.นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ สิงห์แดง 42 [ พศ 2533 ] นายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

08.นาย ณรงค์ เทพเสนา สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดตราด

09.นาย เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม

11.นาย ดรณ์ สมิตะเกษตริน สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ]
นายอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี

17.นาย ชูศักดิ์ ราชบุรี สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

25.นาย อาวุธ วิเชียรฉาย สิงห์แดง 35 [ พศ 2526 ] นายอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสมุทสาคร

26.นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ สิงห์แดง 37 [ พศ 2528 ] นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว

33.นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ สิงห์แดง 38 [ พศ 2529 ] นายอําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

34.นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม สิงห์แดง 34 [ พศ 2525 ] นายอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

35.นาง ภัทราวดี สุทธิธนกูล สิงห์แดง 33 [ พศ 2524 ] นายอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

36.นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย สิงห์แดง 31 [ พศ 2522 ] นายอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง จํานวน ๓๙ ราย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดตาม facebook สมาคม : https://www.facebook.com/singhadangofficial

สิงห์แดงปลัดอำเภอใหม่ 2564
ข่าวสารสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดี กับสิงห์แดง ผู้สอบผ่านข้อเขียน ปลัดอำเภอ ปี 2564

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ สิงห์แดง ผู้สอบผ่านข้อเขียน ปลัดอำเภอ ปี 2564  1. นางสาวศศิธร บุญศิลป์ รุ่น 68 2. นายกษิดิศ พรมรัตน์ รุ่น 69 3. นางสาวชลธิดา พึ่งธงไทย …

Read More →
ข่าวสารสิงห์แดง

ผลการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรัฐศาสตร์ฯ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ถนนนาเกลือ บางละมุง ชลบุรี และผ่านระบบzoom โดยมีการสรุปผลการดำเนินการของสมาคมฯ ปี 2563 …

Read More →
เข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี
ข่าวสารสิงห์แดง

รางวัลเข็มเกียรติยศวันธรรมศาสตร์ครบรอบ 70

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine มอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีให้กับศิษย์เก่าที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ันที่ 5 พย.64 เป็นวันครบรอบ 70 ปี วันธรรมศาสตร์สามัคคี มีการมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีให้กับศิษย์เก่าที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ปีนี้ได้รางวัล 2 คน คือ นายขจิต ชัชวานิชย์ สิงห์แดง 33 อุปนายกและเลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่ และ นางพรพิศ …

Read More →
ข่าวสารสิงห์แดง

การเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine เรียน สมาชิกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางสมาคมฯขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563

Read More →
พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ข่าวสารสิงห์แดง

ขอแสดงความยินดี กับ พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมถ์ ขอแสดงความยินดี กับ พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สิงห์แดงรุ่น38 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Read More →
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 2564

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล โล่เกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 1. นายอนุชา นาคาศัย EPA14 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายประภัตร โพธสุธน EPA10 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 3. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ สิงห์แดง 54 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม.  …

Read More →
Scroll to Top