ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสิงห์แดงสายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้าราชการ ให้ดำรงแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

ผู้อำนวยการระดับสูง

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสิงห์แดงสายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้าราชการ ให้ดำรงแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1216/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

1.นาย วิทยา สันติกุล สิงห์แดง 37
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

2.น.ส. อรวรรณ มีใหม่ สิงห์แดง 53
นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

3.นาย กันวลินทร์ เมืองแก้ว สิงห์แดง 52นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

4.นาย เกรียงไกร ปัญญาพงศธร สิงห์แดง 36
นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

5.นาย รอยาลี ยะดะหะ สิงห์แดง 32
นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

6.น.ส. วิไลลักษณ์ เรืองผล สิงห์แดง 52
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง

7.นาย ชูชาติ คำมา MPE07
นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.นาง กชนัฑ พัฒนะวิชัย สิงห์แดง 53 ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เลื่อนเป็น นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

9.นาง ปณิดา พันธุ์โชติ (นามสกุลเดิม ณัฐประสิทธิ์กุล) สิงห์แดง 50
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
เลื่อนเป็น นายอำภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top