ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 2564

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล โล่เกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

1. นายอนุชา นาคาศัย EPA14 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายประภัตร โพธสุธน EPA10 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

3. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ สิงห์แดง 54 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม. 

4. นายพุทธพร อิ้วตกส้าน สิงห์แดง 37 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 

5. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี สิงห์แดง 38 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

6. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา สิงห์แดง32 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

7. นายรังสรรค์ ตันเจริญ สิงห์แดง 32 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

8. นายทรงพล ใจกริ่ม สิงห์แดง 34 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. นายดามพ์ บุญธรรม สิงห์แดง 37 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

10. นางสาวอุศณา พีรานนท์ สิงห์แดง 35 อธิบดีกรมอาเซียน 

11. ดร.สุภัทร จำปาทอง EPA12 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. นางพรพิศ  เพชรเจริญ สิงห์แดง33 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

13. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย MA2529 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

14. นายขจิต ชัชวานิชย์ สิงห์แดง 33 รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

15. นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ สิงห์แดง 35 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

16. นางศรัญญา พุทธารี สิงห์แดง 33 Vice President ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) 

17. ดร.จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ สิงห์แดง 35 ประธานที่ปรึกษา บริษัท SUT global จำกัด 

18. นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ สิงห์แดง36 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

19 . ดร.เภา บุญเยี่ยม สิงห์แดง 40 ผู้อำนวยการสายงานรัฐกิจและกิจการเพื่อสังคม บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด.

Scroll to Top