ขอแสดงความยินดี กับสิงห์แดง ผู้สอบผ่านข้อเขียน ปลัดอำเภอ ปี 2564

สิงห์แดงปลัดอำเภอใหม่ 2564

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ สิงห์แดง ผู้สอบผ่านข้อเขียน ปลัดอำเภอ ปี 2564 

1. นางสาวศศิธร บุญศิลป์ รุ่น 68
2. นายกษิดิศ พรมรัตน์ รุ่น 69
3. นางสาวชลธิดา พึ่งธงไทย รุ่น 67
4. นางสาวศกลวรรณ พรรณมรรคา รุ่น 69
5. นายกฤษณพงษ์ ชิณโท รุ่น 68
6. นางสาวปาณิสรา ตันติกิตติ รุ่น 69
7. นายเอกวิทย์ ศิริพิริยกุล รุ่น 68
8. นายนิติศักดิ์ ปานปรุง รุ่น 68
9. นายชวรัตน์ บรรดาศักดิ์ รุ่น 63
10. นางสาวอรวรรณ โตวิทยานันท์ รุ่น 68
11. นางสาวศิริรัชช์ นกมีรอด รุ่น 67
12. นายธนัช พิริยะวณิชย์ รุ่น 63
13. นาย กันติทัต เหมาะเจริญ รุ่น 68
14. นายวัชราทร รามสุวรรณ์ รุ่น 67
15. น.ส.ข้าวขวัญ สถิรกุล รุ่น 68
16. นายอรรถกร บุญตั้ง รุ่น 68
17. นายภราดร ประทุมชุมภู รุ่น 69
18. นายธนพล โกศลศักดาสกุล รุ่น 69
19. นายวชิรวิชญ์ บุญค้ำ รุ่น 68
20. นายณัฐศักดิ์ ภูเด่นใส รุ่น 68
21. นายโชคชัย หมูนิน รุ่น 69
22. นายต่อตระกูล กิตติศักดิ์ชัย รุ่น 69
23. นสยภทรพล ภุมรินทร์ รุ่น 64
24. นายสิรภัทร ศรีมูล รุ่น 66
25. นายภูมิพนัติ วงศ์วิริยะกุล รุ่น 69
26. ณัฐณิชา แสนปัญญา รุ่น 65
27. กนกอร ชูศรี รุ่น 65
28. นางสาวณัฐกฤตา นันตา รุ่น 68
29. นางสาวพริมา ฟองศรี รุ่น 69
30. นายพรชัย กาบบัว รุ่น 66
31. นายปิยวัฒน์ วัชรเมฆินทร์ รุ่น 61
32. นายณัฐฐนันท์ ยศจิตต์ รุ่น 68
33. นายชัยเกียรติ ทุมรัตน์ รุ่น 67
34. นายพัสกร แย้มลังกา รุ่น 68
35. นางสาวจิตรลดา แสนสุข รุ่น 68
36. นายวิวัฒน์ เมืองสุข รุ่น 68
37. นายจุฑา จินดาทิพย์ รุ่น 69
38. นางสาวพัชราภรณ์ พลเสน รุ่น 67
39. นายธนโชติ ใสไหม รุ่น 68
40. นายทรงวุฒิ มั่นคง รุ่น 68
41 . นายศุภชัยวร บึงใหญ่ รุ่น 68
42. นายเกษมสันต์ ศรีสุวรรณ์ รุ่น 68

Scroll to Top