โครงการ CSR ของสมาคมรัฐศาสตร์ นำร่อง 5 จังหวัด

โครงการCSRสมาคมรัฐศาสตร์ฯ นำร่อง 5 จังหวัด
เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น

  • บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ที่พี่น้องสิงห์แดงเป็นนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัด งบประมาณโครงการ 500,000 บาท จำแนกเป็นจังหวัดละ 100,000 บาท
  • 5 จังหวัดนำร่อง เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา     ขอนแก่น
  • เป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอการสนับสนุนผ่านหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่กลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พัฒนาชุมชน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • คณะกรรมการสมาคม โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม

จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์แดง 34

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ อำเภอท่ายาง นายอำเภอสิงห์แดง ประสูติ หอมบันเทิง

1.หมู่ 7 บ้านไร่หลวง ตำบลท่าไม้รวก

2.หมู่ 2 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง

3.หมู่ 3 บ้านท่าโรงหีบ ตำบลยางหย่อง

จังหวัดชลบุรี

นายภัคธรณ  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกสมาคมรัฐศาสตร์

  • โครงการสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ตำบลเขาสก พื้นที่อำเภอหนองใหญ่ นายอำเภอสิงห์แดง ปณิตา พันธุ์โชติ

โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เปิดสอนชั้นอนุบาลถึง ม3  จำนนวนนักเรียน 180 คน

จังหวัดระยอง

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

  • โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ พื้นที่อำเภอแกลง นายอำเภอสิงห์แดง กานต์จรัส เอียดทองใส

1.โครงการสร้างห้องน้ำ บ้านเลขที่153/1 หมู่ 11 ตำบลกองดิน

2.โครงการต่อเติมซ่อมหลังคา บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 8 ตำบลพังราด

จังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ นายอำเภอสิงห์แดง อรวรรณ มีใหม่

1.บ้านบุระไว หมู่  4 ตำบลบึงอ้อ

2.บ้านพวงพะยอม หมู่ 7 ตำบลขามทะเลสอ

3.บ้านกุ่มพะยา หมู่ 3 ตำบลบึงอ่อ

จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

  • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอชุมแพ นายอำเภอสิงห์แดง สุภาวดี ศรีสุขวัฒน์

1.บ้านนาคำน้อย หมู่ 3 ตำบลวังหินลาด

2.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่

Scroll to Top