โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ   : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

พื้นที่ดำเนินการ   :   บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณดำเนินการ   :   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                        สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

https://youtu.be/vrZRCaPilkM

โครงการสร้างบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบุระไหว ตำบล
Scroll to Top