โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
พื้นที่ดาเนินการ : บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณดาเนินการ : จานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน

ครัวเรือนยากจน ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ(นายสุพิศ
Scroll to Top