ติดตามโครงการ CSR สมาคมรัฐศาสตร์ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองบ้านกุ่มพะยา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา

ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา

พื้นที่ดำเนินการ   :   หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณดำเนินการ   :   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                        สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

หลักการและเหตุผล

          ด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2564 -2565 ในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ มีปริมาณฝนตกน้ำฝนตกหนักในเขตพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่สูงซึ่งไหลผ่านลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองบ้านกุ่มพะยา) ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลผ่านลำเหมืองจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณรอบข้างเพราะระบายน้ำไม่ทัน โดยมีสาเหตุเกิดจากเศษดิน อิฐ กิ่งไม้ และเศษวัชพืช
กีดขวางทางระบายน้ำในลำเหมืองทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้อยลง

https://youtu.be/2wYJpadbMBc

โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา
Scroll to Top