โครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 40

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
สิงห์แดง 43 [ พศ 2534 ]
คณบดี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 40
หัวข้อ “สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา (Parliamentary Budget Office: PBO): กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณไทย”
วิทยากรโดย ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา
สิงห์แดง 43 [ พศ 2534 ]
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
(นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิศษ)
สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1
อาคารกองบริการสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เวลา 9.00 – 12.00 น.