โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา

ติดตามโครงการ CSR สมาคมรัฐศาสตร์ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองบ้านกุ่มพะยา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา พื้นที่ดำเนินการ   :   หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ   :   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                         สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หลักการและเหตุผล           ด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2564 -2565 ในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ มีปริมาณฝนตกน้ำฝนตกหนักในเขตพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่สูงซึ่งไหลผ่านลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองบ้านกุ่มพะยา) ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลผ่านลำเหมืองจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณรอบข้างเพราะระบายน้ำไม่ทัน โดยมีสาเหตุเกิดจากเศษดิน อิฐ กิ่งไม้ และเศษวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำในลำเหมืองทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้อยลง https://youtu.be/2wYJpadbMBc

บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ CSR ของสมาคมรัฐศาสตร์ นำร่อง 5 จังหวัด

โครงการCSRสมาคมรัฐศาสตร์ฯ นำร่อง 5 จังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ที่พี่น้องสิงห์แดงเป็นนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัด งบประมาณโครงการ 500,000 บาท จำแนกเป็นจังหวัดละ 100,000 บาท 5 จังหวัดนำร่อง เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา     ขอนแก่น เป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอการสนับสนุนผ่านหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่กลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พัฒนาชุมชน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการสมาคม โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์แดง 34 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ อำเภอท่ายาง นายอำเภอสิงห์แดง ประสูติ หอมบันเทิง 1.หมู่ 7 บ้านไร่หลวง ตำบลท่าไม้รวก 2.หมู่ 2 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง 3.หมู่ 3 บ้านท่าโรงหีบ …

โครงการ CSR ของสมาคมรัฐศาสตร์ นำร่อง 5 จังหวัด Read More »

พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ อนันต์ อนันตกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์อนันต์ อนันตกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยพี่อนันต์ อนันตกูล สิงห์แดงรุ่น2 ร่วมด้วย ท่านอธิการบดี เกศิณี วิฑูรชาติ รองอธิการบดี รักษาการคณบดี คณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวช พี่น้องสิงห์แดงอาวุโส อาทิ พี่กมล ประจวบเหมาะ พี่นพดล เฮงเจริญ ฯลฯ พี่ปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์ ฯ https://www.posatu.com/wp-content/uploads/2022/06/676946694.811967.mp4

73 ปี คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

14 มิถุนายน 2565 ครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 มิถุนายน 2565 วันสถาปนาครบรอบ73ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปสันน์ เทพรักษ์อุปนายกสมาคม และกรรมการสมาคมฯ ร่วมงาน ณ ห้อง ร 103 ศ.ทวี แรงขำ

ทอดผ้าป่าและถวายผ้าไตร

วันที่ 4 มิถุนายน 2565สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 88 รูป และทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดกรรมฐานจำนวน 56 วัดสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานการทอดผ้าป่าจำนวน 56 กอง โดยพี่ติ๋ม วรรณวิไล พรหมลักขโน อดีตรอง ผู้ว่า กทม และ อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานทอดผ้าไตร และสิงห์แดงอาวุโส โดย พี่นพดล เฮงเจริญ พี่เย็นจิต วงศ์พุฒ พี่ณัฎฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร พี่อนุชา หงษ์ทอง และ สิงห์แดงรุ่น 33 นำโดยท่านปลัด กรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์ นางศรัญญา พุทธวารี เหรัญญิก สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และน้องสิงห์แดงหลายรุ่น ณ : PASTRY ARCRITECT เป็นครั้งที่ 8 สืบสานงานบุญพี่ประจวบ ไชยสาส์น สิงห์14 …

ทอดผ้าป่าและถวายผ้าไตร Read More »

พี่น้องสิงห์แดงศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสิงห์แดงศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 “

มอบ ATK ให้คณะรัฐศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ มอบ ATK 2,000 ชุด แก่ คณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

นายปสันน์ เทพรัตน์ อุปนายกฯ เป็นผู้แทน นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์ มอบ ATK 2,000 ชุด แก่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระดับบัณฑิตปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ผู้จัดการสมาคม ฯ นางวโรชา ชาครศิริ และ กรรมการสมาคม ดร.จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ ร่วมพิธีมอบ

Scroll to Top