ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา

ติดตามโครงการ CSR สมาคมรัฐศาสตร์ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองบ้านกุ่มพะยา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา พื้นที่ดำเนินการ   :   หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ   :   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                         สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หลักการและเหตุผล           ด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2564 -2565 ในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ มีปริมาณฝนตกน้ำฝนตกหนักในเขตพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่สูงซึ่งไหลผ่านลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองบ้านกุ่มพะยา) ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลผ่านลำเหมืองจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณรอบข้างเพราะระบายน้ำไม่ทัน โดยมีสาเหตุเกิดจากเศษดิน อิฐ กิ่งไม้ และเศษวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำในลำเหมืองทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้อยลง https://youtu.be/2wYJpadbMBc

บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ CSR ของสมาคมรัฐศาสตร์ นำร่อง 5 จังหวัด

โครงการCSRสมาคมรัฐศาสตร์ฯ นำร่อง 5 จังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ที่พี่น้องสิงห์แดงเป็นนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัด งบประมาณโครงการ 500,000 บาท จำแนกเป็นจังหวัดละ 100,000 บาท 5 จังหวัดนำร่อง เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา     ขอนแก่น เป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอการสนับสนุนผ่านหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่กลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พัฒนาชุมชน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการสมาคม โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์แดง 34 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ อำเภอท่ายาง นายอำเภอสิงห์แดง ประสูติ หอมบันเทิง 1.หมู่ 7 บ้านไร่หลวง ตำบลท่าไม้รวก 2.หมู่ 2 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง 3.หมู่ 3 บ้านท่าโรงหีบ …

โครงการ CSR ของสมาคมรัฐศาสตร์ นำร่อง 5 จังหวัด Read More »

พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ อนันต์ อนันตกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์อนันต์ อนันตกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยพี่อนันต์ อนันตกูล สิงห์แดงรุ่น2 ร่วมด้วย ท่านอธิการบดี เกศิณี วิฑูรชาติ รองอธิการบดี รักษาการคณบดี คณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวช พี่น้องสิงห์แดงอาวุโส อาทิ พี่กมล ประจวบเหมาะ พี่นพดล เฮงเจริญ ฯลฯ พี่ปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์ ฯ https://www.posatu.com/wp-content/uploads/2022/06/676946694.811967.mp4